Selections > Narayanswamy v Uzakov (1 Won), Klizan v Goznalez (1 Won), Ebden v Fish (1 Won), Stake: 30 EUR, Total Odd: 1.97 [...]