Selections > Sparta Rotherdam v Agovv (1 Lost), Metz v Luzenac (1 Won), Drogheda Utd v Wexford Youths (1 Won), Bohemians v Avondale (1 Won), Shelbourne v Cherry Orchard (1 Won), Stake: 10 EUR, Total Odd: 2.91 [...]