Prediction > Atletico Mineiro - Cruzeiro, Stake: 10 Units [...]